Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

 

Tóm tắt lý thuyết

Sự nóng chảy

 • Sự chuyển một chất từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy

2.1. Thí nghiệm

 • Dùng đèn cồn đun nóng băng phiến:

thí nghiệm sự nóng chảy

 • Kết quả thí nghiệm:

kết quả thí nghiệm

2.2. Phân tích kết quả thí nghiệm

 • Phân tích đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến ta thấy:
  • Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 0 dến phút thứ 7 là đường thẳng nằm nghiêng, nhiệt độ tăng, và tồn tại ở thể rắn
  • Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 8 dến phút thứ 11 là đường thẳng nằm ngang, nhiệt độ không thay đổi, tồn tại thể rắn và lỏng
  • Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 12 dến phút thứ15 là đường thẳng nằm nghiêng, nhiệt độ tăng, tồn tại thể lỏng
 • Vậy:
  • Băng phiến nóng chảy ở 80oC, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy băng phiến.
  • Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi.

2.3. Kết luận:

 • Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy
 • Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi
 • Các chất khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy khác nhau

nhiệt độ nóng chảy của một số chất

Bài tập minh họa


Bài 1:

Chọn từ thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau

a. Một chất. ……………. ……….. ở nhiệt độ nào thì cũng …………………………… ở nhiệt độ đó.
b. Trong suốt thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của vật …………..
c. Chì nóng chảy ở nhiệt độ ……….., còn băng phiến đông đặc ở nhiệt độ ……………
d. Đa số chất rắn khi nóng chảy sẽ ……… thể tích.

Hướng dẫn giải:

a. Bắt đầu nóng chảy, bắt đầu đông đặc
b. Không thay đổi
c. 327oC , 80oC
d. Tăng

Bài 2:

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ?

Hướng dẫn giải:

 • Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ vì trong quá trình biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng nhiệt độ của nước đá không thay đổi và nước đá là vật liệu phổ biến nên dễ làm thí nghiệm