Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Với bài học này chúng ta sẽ cùng Thực hành đo góc trên mặt đất, hoạt động này sẽ  giúp các e hiểu rõ và áp dụng lý thuyết vào thực tế