Tóm tắt lý thuyết 2.1. Sơ đồ nội dung chương khối ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Tính chất của thể tích khối đa ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khối đa diện lồi Khối đa diện ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khối lăng trụ – Khối chóp a) ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Nội dung đã được học a) Tổng ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định nghĩa phép đồng dạng Phép biến ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định nghĩa Cho điểm O cố định ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Khái niệm về phép dời hình a) ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Định nghĩa phép quay a) Định nghĩa ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phép đối xứng tâm a) Định nghĩa ...