Tóm tắt lý thuyết 2.1. Công thức mũ và lũy thừa Cho ...

  Tóm tắt lý thuyết 2.1. Bất phương trình mũ a) Phương ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Các phương pháp giải phương trình mũ ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Hàm số mũ a) Định nghĩa hàm ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khái niệm lôgarit Cho hai số thực ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khái niệm hàm số luỹ thừa Hàm ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khái niệm lũy thừa a) Lũy thừa ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Quy tắc đếm 1. Qui tắc cộng ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Xác suất của biến cố a) Định ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phép thử và biến cố a. Phép ...