Tóm tắt lý thuyết 2.1. Câu hỏi ôn tập 1. Chọn câu ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm. Nhận ...

  Tóm tắt lý thuyết 2.1. Ảnh của một vật tạo bởi gương ...

  Tóm tắt lý thuyết 2.1. Xác định ảnh của một vật ...

  Tóm tắt lý thuyết 2.1. Tính chất của ảnh tạo bởi ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Gương phẳng: Quan sát : Hình ảnh ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Bóng tối – Bóng nửa tối. 2.1.1. ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Đường truyền của ánh sáng Nhận xét: ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Nhận biết ánh sáng Các trường hợp ...