Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khí thực và khí lí tưởng. Các chất ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng tích là quá trình ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Trạng thái và quá trình biến đổi ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cấu tạo chất. 2.1.1. Những điều đã học ...