Bài 7: Áp suất

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Áp lực là gì

 • Là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

2.2. Áp suất

 • Tác dụng của áp lực lên diện tích bị ép thì tỉ số đó gọi là áp suất.

2.2.1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào

 • Áp lực
 • Diện tích

⇒ Như vậy tác dụng của áp lực lên diện tích bị ép (hay áp suất) càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ

2.2.2. Công thức tính áp suất

 • Áp suất là độ lớn của áp lực trên 1 đơn vị diện tích bị ép.

\(p=\frac{F}{S}\)

 • Trong đó : \(p\) là áp suất (N/m2)

F: áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích S (N)

S: Diện tích bị ép (m2)

 • Đơn vị áp suất là  N/m2, Paxcan (Pa)

\(1{\rm{ }}Pa{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }}N/{m^2}\)

 • Áp suất ánh sáng là áp suất ánh sáng tác dụng lên vật được rọi sáng, áp suất này rất bé khoảng một phần triệu Pa
 • Dựa vào áp lực tác dụng và diện tích bị ép để làm tăng hoặc giảm áp suất.
  • Để tăng áp suất ta làm như sau:
   • Tăng áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép
   • Giữ nguyên áp lực giẩm diện tích bị ép
   • Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép
  • Để giảm áp suất ta làm như sau:
   • Giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép
   • Giữ nguyên áp lực, Tăng diện tích bị ép
   • Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép
 • Lưu ý:
  • Đơn vị áp suất trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước ta là paxcan: 1 Pa = 1 N/m2. Vì Pa quá nhỏ nên trong thực tế, người ta dùng đơn vị lớn hơn là bar: 1 bar = 105 Pa.
  • Ngoài ra, người ta cũng dùng atmotphe làm đơn vị áp suất. Atmotphe là áp suất gây bời một cột thủy ngân cao 76 cm: 1 at = 103360 Pa.
  • Để đo áp suất, người ta có thể dùng áp kế

Bài tập minh họa


Bài 1.

Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn

Hướng dẫn giải

 • Diện tích bị ép là :

\(p=\frac{F}{S}\)

Suy ra \(S=\frac{F}{p}=\frac{600}{3000} = 0,2 m^{2}=2000cm^{2}\)

Bài 2.

Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104 N/m2. Diện tích của bàn chân tiếp xúc với mặt bàn là 0,03m2  . Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

Hướng dẫn giải

 • Trọng lượng của người : P = p.S = 17 000 . 0,03 = 510N
 • Khối lượng của người, m =\(\frac{P}{10}\) = 51kg