Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Gương phẳng:

 • Quan sát :

 • Hình ảnh quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
 • Gương phẳng tạo ra ảnh của vật trước gương
 • Vật nhẵn bóng, phẳng đều có thể là gương phẳng như tấm kim loại nhẵn, tấm gỗ phẳng, mặt nước phẳng,…

2.2. Định luật phản xạ ánh sáng.

 • Thí nghiệm:

 • Tia sáng tới gặp gương thì  tia sáng bị hắt trở lại ⇒ Hiện tượng đó gọi là hiện tượng phản xa ánh sáng.

2.2.1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?

 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến (IN) tại điểm tới I.

2.2.2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới.

 • Phương của tia phản xạ xác định bằng góc NIR = i’ gọi là góc phản xạ.
 • Phương của tia tới xác định bằng góc  SIN = i gọi là góc tới.
 • Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới.

2.2.3. Định luật phản xạ ánh sáng.

 • Tia phản xạ năm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 • Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới.

2.2.4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ

Bài tập minh họa


Bài 1:

Khi gương đặt tại A, Góc giữa tia tới và gương bằng bao nhiêu độ để tia phản xạ đi thẳng đứng vào giếng?

Hướng dẫn giải:

 • Cách vẽ:

1. Vẽ đường phân giác IN của góc SIR. Đây chính là pháp tuyến của gương.

2. Vẽ mặt gương vuông góc với IN.

 • Theo đề bài: Góc \(SIR{\rm{ }} = {\rm{ }}{90^0}\)

⇒ Góc \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}i = {\rm{ }}{45^o}\)

⇒  Góc a giữa tia tới và gương là \({45^0}\)

Bài 2:

Chọn một phát biểu đúng về mối liên hệ giữa tia tới và tia phản xạ.

A. Khi tia tới có góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{0^0}\) thì tia phản xạ có phương trùng với tia tới

B. Khi tia tới có góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{45^0}\)  thì tia phản xạ có phương vuông góc với tia tới.

C. Khi tia tới có góc tới \(i{\rm{ }} = {\rm{ }}{90^0}\) thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án D.