Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

 

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Nhiệt độ sôi:

Trả lời câu hỏi

 • Bảng theo dõi diễn biến khi đun nước thí nghiệm

C1: Ở nhiệt độ nào bắt đầu xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

 • Ở 40oC thì xuất hiện các bọt khí ở đáy bình.

C2: Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

 • Ở 75oC thì các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.

C3: Ở nhiệt độ nào xãy hiện tượng các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?

 • Ở 100oC thì thì các bọt khí nỗi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều.

C4: Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

 • Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.
 • Chú ý: Các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau.

Bảng 29.1 ghi nhiệt độ sôi của một số chất

2.2. Rút ra kết luận:

C5: Trong cuộc tranh luận của Bình và An, ai đúng, ai sai?

 • Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đã đúng, An thì sai.

C6: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau đây:

a. Nước sôi ở 100oC nhiệt độ này gọi là Nhiệt độ sôi của nước.

b. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước không thay đổi

c. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi vào các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng.

Vậy:

 • Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi.
 • Trong suốt thời gian sôi. Nhiệi độ của chất lỏng không đổi.

Bài tập minh họa


Bài 1

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm mốc đo nhiệt độ?

Hướng dẫn giải

 • Vì trên Trái đất nước chiếm tỉ lệ nhiều nhất 70%

Bài 2

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Hướng dẫn giải

 • Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước
 • Còn nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.