Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết

Sự ngưng tụ

2.1. Dự đoán:

 • Hiện tượng chất lỏng biến thành hơi là sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi.

 • Để dễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể quan sát chất lỏngbay nhanh bằng cách tăng nhiệt độ chất lỏng.
 • Vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ, ta làm tăng hay giảm nhiệt độ ?

2.2. Thí nghiệm kiểm tra

 • Tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự ngưng tụ của hơi nước trong không khí
 • Trong hơi nước có không khí, bằng cách giảm nhiệt độ không khí, ta có thể làm cho hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát hiện tượng này.

C1: Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm ?

 • Nhiệt độ của nước trong cốc làm thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng.

2.3. Rút ra kết luận

C2: Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng này có xảy ra với cốc đối chứng không ?

 • Có nước đọng lại ở mặt ngoài cốc làm thí nghiệm, hiện tượng này không xảy ra đối với cốc đối chứng.

C3: Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có phải là trong cốc thấm ra không ?

 • Không, vì nước đọng ở mặt ngoài của cốc không có màu, nước không thể thấm qua thủy tinh.

C4: Các giọt nước đọng bên ngoài cốc làm thí nghiệm do đâu mà có ?

 • Do hơi nước trong không khí xung quanh mặt ngoài cốc gặp lạnh ngưng tụ lại.

C5: Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không ?

 • Dự đoán của chúng ta là đúng, vì hơi nước gặp lạnh đã nhanh chóng ngưng tụ thành nước.

Bài tập minh họa


Bài 1:

Nêu hai ví dụ về hiện tượng ngưng tụ ?

Hướng dẫn giải

 • VD1: Khi nấu cơm, ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào. Đó là do hơi nước trong nồi bốc lên gặp lạnh đã ngưng tụ lại.
 • VD2: Khi mua bia ướp lạnh, ta thấy mặt ngoài của can nhựa, hoặc ca nhựa, cốc thủy tinh có bám các giọt nước. Đó cũng là do hơi nước trong không khí xung quanh gặp lạnh ngưng tụ lại.

Bài 2:

Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm hiện tượng vật lý nào? Chọn đáp án đúng.

A. Bay hơi

B. Ngưng tụ

C. Bay hơi và ngưng tụ

D. Nóng chảy và đông đặc

Hướng dẫn giải

 • Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm có sự bay hơi và ngưng tụ

⇒ Chọn phương án C