Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc ( tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Sự đông đặc

2.1.1. Dự đoán

 • Trong thí nghiệm về sự nóng chảy của băng phiến, khi băng phiến được đun nóng, nó nóng dần lên rồi nóng chảy. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần.
 • Dùng đèn cồn đun nóng băng phiến:

thí nghiệm sự nóng chảy

 • Khi thôi không đun nóng, băng phiến sẽ nguội dần, và chuyển về thể rắn ban đầu
 • Kết quả thí nghiệm

2.1.2. Phân tích kết quả thí nghiệm

 • Phân tích đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến ta thấy
  • Từ phút 0 đến phút thứ 4: Nhiệt độ giảm
  • Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Nhiệt độ không thay đổi
  • Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15:  Nhiệt độ giảm

2.1.3. Kết luận

 • Băng phiến đông đặc ở 800C Nhiệt độ này được gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến
 • Nhiệt độ đông đặc bằng nhiêt độ nóng chảy
 • Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

2.2. Mối liên hệ giữa quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc

 • Quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình ngược nhau

                  ​

 • Nếu ta biểu diễn hai quá trình trên cùng một tọa độ thì ta thấy  ta thấy chúng đối xứng nhau:

 • Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng đông đặc ở nhiệt độ đó.

2.3. Ứng dụng

 • Trong công nghiệp đúc (khuôn kim loại) như đúc tượng, chuông.
 • Làm nóng chảy hỗn hợp kim loại khi đông đặc trở thành hợp kim có những tính chất như mong muốn

2.4. Ghi nhớ

 • Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy, sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
 • Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (hay nhiệt độ đông đặc) . Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.
 • Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi.

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất nào? Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó ?

Hướng dẫn giải:

 • Chất đó là nước.
 • Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước:
  • Nước đá ở -4oC đang ở thể rắn, sau 1 phút nhiệt độ của nó tăng đến 0oC, nứơc bắt đầu chuyển sang thể rắn và lỏng.
  • Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nhiệt độ luôn giữ ở mức 0oC.
  • Sau phút thứ 4, nhiệt độ của nước tiếp tục tăng, thể của nó chuyển sang lỏng hoàn toàn.

Bài 2:

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?

Hướng dẫn giải:

Trong việc đúc tượng đồng,có những quá trình chuyển thể của đồng là:

 • Từ rắn lỏng : là quá trình nóng chảy của đồng
 • Từ lỏng rắn : là quá trình đông đặc của đồng