Bài 12: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Dụng cụ:

Một cái cân, một bình chia độ có GHĐ 100 cm3, một cốc nước, khoảng 15 hòn sỏi to, khăn lau.

2.2. Tiến hành đo:

 • Chia 15 viên sỏi thành 3 phần để đo 3 làn sau đó tính giá trị trung bình.
 • Cân khối lượng của mỗi phần \({m_1},{\rm{ }}{m_2},{\rm{ }}{m_3}\) (phần nào cân xong thì để riêng, không bị lẫn lộn).
 • Đổ khoảng 50 cm3 nước vào bình chia độ.
 • Ghi thể tích của mực nước khi có sỏi trong bình, suy ra cách tính V1, V2, V3 của từng phần sỏi.

2.3. Tính khối  lượng  riêng của  từng phần sỏi:

\(D = \frac{m}{V}\) , \({D_1} = \frac{{{m_1}}}{{{V_1}}}\) , \({D_2} = \frac{{{m_2}}}{{{V_2}}}\) , \({D_3} = \frac{{{m_3}}}{{{V_3}}}\)

Cách tính giá trị trung bình khối lượng riêng:

\({D_{tb}} = \frac{{{{\rm{D}}_{\rm{1}}} + {D_2} + {D_3}}}{3}\)

Bài tập minh họaBài 1:

Đo thể tích của các phần sỏi

Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi.

Lần đó Khối lượng sỏi Thể tích sỏi KLR của sỏi \((kg/{m^3})\)
Theo g Theo kg Theo cm3 Theo m3
1
2
3

 

Hướng dẫn giải:

 • Để đo khối lượng riêng của sỏi, các em phải:
  • Đo khối lượng của sỏi
  • Đo thể tích của sỏi.
  • Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức:

\({D_{tb}} = \frac{{{{\rm{D}}_{\rm{1}}} + {D_2} + {D_3}}}{3}\)

(theo đơn vị  \(g/c{m^3}\) hoặc  \(kg/c{m^3}\) )