Bài 1: Đo độ dài

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Đơn vị đo độ dài:

2.1.1. Ôn lại một số đơn vị đo độ dài.

 • Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước việt nam là mét (kí hiệu: m).
 • Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét là:
  • Đềximét (dm) 1m = 10dm.
  • Centimet (cm) 1m = 100cm.
  • Milimet (mm) 1m = 1000mm.
 • Đơn vị đo độ dài thường dùng lớn hơn mét là: Kilomet (km) 1km = 1000m.

2.1.2. Ước lượng độ dài:

 • Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn và dùng thước kiểm tra lại
 • Ước lượng độ dài 1 gang tay bằng 12cm và dùng thước kiểm tra lại

2.2. Đo độ dài.

2.2.1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài:

 • Khi dùng thước đo, cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước.
 • Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
 • Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
 • Ví dụ:
  • Đo chiều rộng sách vật lý 6: Dùng thước có GHĐ: 20cm; ĐCNN: 1mm.
  • Đo chiều dài sách vật lý 6: Thước dùng có GHĐ: 30cm; ĐCNN: 1mm.
  • Đo chiều dài bàn học: Dùng thước có GHĐ: 2m; ĐCNN: 1cm.

2.2.2. Đo độ dài:

 • Sau khi phân nhóm, học sinh phân công nhau để thực hiện và ghi kết quả vào bảng 1.1 SGK.

Bảng 1.1 : Bảng kết quả đo độ dài

 Độ dài vật cần đo

 

 Độ dài ước lượng

 

 Chọn dụng cụ đo độ dài  Kết quả đo (cm)
Tên thước  GHĐ  ĐCNN  Lần 1  Lần 2   Lần 3  \[t = \frac{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}}{3}\]

 Chiều dài của bàn học em

 

 …cm

 Bề dày cuốn sách Vật lý 6

 

 …mm

Bài tập minh họaBài 1:

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :

1 m = (1) …. dm; 1 m = (2) …. cm;

1 cm = (3) …. mm; 1km = (4) …. m.

Hướng dẫn giải:

(1)  10 dm.                   (2)  100 cm.

(3)  10mm.                   (4)  1000m.

Bài 2:

Có 3 thước đo sau đây:

– Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

– Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN  1 mm.

– Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo.

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Hướng dẫn giải:

Câu a:

Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

Câu b:

Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Câu c:

Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.