Bài 5: Bảng căn bậc hai

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu bảng

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 được ghi sẵn trong bảng ở các cột 0 đến cột 9. Tiếp đó là chín cột hiệu chính được dùng để hiệu chính chữ số cuối của căn bậc hai của các số  được viết bởi bốn số từ 1,000 đến 99,99.

1.2. Cách dùng bảng

1. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100

2. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 100

3. Tìm căn bậc hai của số không âm bé hơn 1

Bài tập minh họa

Bài tập áp dụng

Các em theo sự hướng dẫn của thầy cô trên lớp và kiến thức sách giáo khoa để tìm các căn bậc hai sau:

\(5,4; 8,2; 68; 3,019; 0,03\)