Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Tóm tắt lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Tóm tắt lý thuyết

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

-Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

-Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

-Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lưu ý: x≠0, m, n ϵ N, m ≥ n thì:

 \({x^m}:{x^n} = {x^{m – n}}\)   nếu m > n

\({x^m}:{x^n} = 1\)          nếu m = n

Bài tập minh họa


Bài 1: Tính:

a.  \({7^5}:{7^3}\)

b.  \({16^2}:{( – 6)^2}\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {7^5}:{7^3}\\ = {7^{5 – 3}}\\ = {7^2}\\ = 49 \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} {16^2}:{( – 6)^2}\\ = {\left( {\frac{{ – 16}}{6}} \right)^2}\\ = {\left( {\frac{{ – 8}}{3}} \right)^2}\\ = \frac{{64}}{9} \end{array}\)

Bài 2: Chia đơn thức

a.  \({\left( { – x} \right)^7}:{\left( { – x} \right)^5}\)

b.  \(\frac{5}{2}{x^5}{y^5}:\left( { – \frac{1}{2}{x^4}{y^4}} \right)\)

Hướng dẫn

a.

\(\begin{array}{l} {\left( { – x} \right)^7}:{\left( { – x} \right)^5}\\ = {\left( x \right)^{7 – 5}}\\ = {\left( x \right)^2}\\ = {x^2} \end{array}\)

b.

\(\begin{array}{l} \frac{5}{2}{x^5}{y^5}:\left( { – \frac{1}{2}{x^4}{y^4}} \right)\\ = \frac{5}{2}{\left( {xy} \right)^5}:\left( { – \frac{1}{2}} \right){\left( {xy} \right)^4}\\ = – 5{\left( {xy} \right)^{5 – 4}}\\ = – 5xy \end{array}\)

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức \(32{x^6}{y^5}{z^{10}}:8{x^4}{y^3}{z^{10}}\) với x = 3, y = 2, z = 1996

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l} 32{x^6}{y^5}{z^{10}}:8{x^4}{y^3}{z^{10}}\\ = 4{x^{6 – 4}}{y^{5 – 3}}{z^{10 – 10}}\\ = 4{x^2}{y^2}\\ = 4 \times {3^2} \times {2^2}\\ = 144 \end{array}\)