Bài 10: Làm tròn số

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quy tắc làm tròn số

  • Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.
  • Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ cuối cùng của bộ phận còn lại.

1.2. Một số ví dụ

Ví dụ 1:

Làm tròn các số sau đây:

a. Tròn chục: 2347,5; 123,7.

b. Tròn trăm: 157426; 23782,23.

c. Tròn nghìn: 1573216; 7236524.

Hướng dẫn giải:

a. 2350; 120.

b. 157400; 23800.

c. 1573000; 7237000.


Ví dụ 2:

Viết các số sau dưới dạng số thập phân gần đúng, chính xác đến hai chữ số thập phân, ba chữ số thập phân.

a.\(2\frac{2}{3}\)                b.\(4\frac{3}{7}\)               c.\(5\frac{3}{{11}}\)

Hướng dẫn giải:

a. \(2\frac{2}{3} = \frac{8}{3} = 2,(6)\)

  • Chính xác đến hai chữ số thập phân 2,67.
  • Chính xác đến ba chữ số thập phân 2,667.

b. \(4\frac{3}{7} = \frac{{31}}{7} = 4,(428571)\)

Kết quả: 4,43; 4,429.

c. \(5\frac{3}{{11}} = \frac{{58}}{{11}} = 5,(27)\)

Kết quả: 5,27; 5,273.


Ví dụ 3:

Thực hiện các phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất:

8,04 + 2,2239

2710,31 – 1518,0394.

52,48 . 16,3

824,06 : 132,022

Hướng dẫn giải:

  • 8,04 + 2,2239 = 10,279

Kết quả sau khi làm tròn là 10,3.

  • 2710,31 – 1518,0394 = 1192, 2806

Kết quả sau khi làm tròn là 1192,3.

  • 52,48 . 16,3 = 855, 424

Kết quả sau khi làm tròn là 855,4.

  • 824,06 : 132,022 = 6, 2418…

Kết quả sau khi làm tròn là 6,2.

Bài tập minh họa


Bài 1:

Tìm sai số của các số gần đúng sau:

a. \(3\frac{3}{4} \approx 4\)               b. \(6,71 \approx 6,7\)

Hướng dẫn giải:

a. Sai số là: \(4 – 3\frac{3}{4} = 4 – \frac{{15}}{4} = \frac{1}{4} = 0,25\).

b. Sai số là: \(6,71 – 6,7 = 0,01\).


Bài 2:

Thực hiện phép tính rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai:

\(0,\left( 3 \right)+3\frac{1}{3}-0,4(2)\).

Hướng dẫn giải:

Ta có:

\(\begin{array}{l}0,(3) + 3\frac{1}{3} – 0,4(2) = \frac{3}{9} + \frac{{10}}{3} – 0,4 – \frac{2}{{90}}\\ = \frac{{11}}{3} – \frac{2}{5} – \frac{1}{{45}} = \frac{{165 – 18 – 1}}{{45}} = \frac{{146}}{{45}} = 3,2(4)\end{array}\)

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được: 3,24.


Bài 3:

Tìm x gần đúng chính xác đến hai chữ số thập phân \(0,875.x = \frac{3}{4} + 2\frac{5}{8}\).

Hướng dẫn giải:

Ta có: \(0,875.x = \frac{3}{4} + 2\frac{5}{8}\).

\(\begin{array}{l}x = \left( {\frac{3}{4} + 2\frac{5}{8}} \right):0,875\\ = \left( {\frac{6}{8} + 2\frac{5}{8}} \right):\frac{7}{8}\\ = 2\frac{{11}}{8}.\frac{8}{7} = \frac{{27}}{8}.\frac{8}{7}\\ = \frac{{27}}{7} \approx 3,857\end{array}\).

Giá trị gần đúng là x = 3,86.