Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

* Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

* Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ 1: Tính (-273) + 55

Giải

(-273) + 55

= – (273 – 55) (vì 273 > 55)

= -218


Ví dụ 2: Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh vào buổi sáng là 30C, buổi chiều cùng ngày đã giảm 50C. Hỏi nhiệt độ trong phòng ướp lạnh chiều hôm đó là bao nhiêu độ C?

Giải

Giảm 50C có nghĩa là tăng -50C, nên ta cần tính: (+3) + (-5) = ?

(+3) + (-5) = -2


Ví dụ 3: Tính và so sánh kết quả của

a. 37 + (-27) và (-27) + 37

b. 16 + (-16) và (-105) + 105

Giải

a. 37 + (-27) và (-27) + 37

37 + (-27) = 10

(-27) + 37 = 10

37 + (-27) = (-27) + 37

b. 16 + (-16) và (-105) + 105

16 + (-16) = 0

(-105) + 105 = 0

16 + (-16) = (-105) + 105

Bài tập minh họa


Bài 1: Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau

a. -4, -1, 2,… (số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị)

b. 5, 1, -3,…. (số hạng sau nhỏ số hạng trước 4 đơn vị)

Giải

a. -4, -1, 2, 5, 8

b. 5, 1, -3, -7, -11


Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. a + (-25), biết a = -15

b. (-87) + b, biết b = 13

Giải

a. a + (-25), biết a = -15

(-15) + (-25) = -40

b. (-87) + b, biết b = 13

(-87) + 13 = -74


Bài 3: Viết số (-17) thàng tổng của hai số nguyên

a. Cùng dấu

b. Cùng dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều lớn hơn 5

c. Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều nhỏ hơn 20.

Giải

a. -17 = (-1) + (-16)

= (-16) + (-1)

= (-2) + (-15)

= (-15) + (-2)

=….

= (-8) + (-9)

= (-9) + (-8)

b. -17 = (-6) + (-11)

= (-11) + (-6)

= (-7) + (-10)

= (-10) + (-7)

= (-8) + (-9)

= (-9) + (-8)

c. -17 = (-19) + 2

= 2 + (-19)

= (-18) + 1

= 1 + (-18)