Bài 1: Mở rộng khái niệm về phân số

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm phân số

Tổng quát: Người ta gọi  \(\frac{a}{b}\) với \(a,b \in Z, b\neq 0\) là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

1.2. Ví dụ

\(\frac{-2}{5},\frac{-3}{4},\frac{0}{-4}, \frac{2}{-3},…\)là những phân số

Bài tập minh họa


2.1. Bài tập cơ bản

Bài 1: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số: \(\frac{2}{0};\frac{5,34}{3};\frac{4}{2,4};\frac{-1}{4};\frac{2}{-7}\)

Hướng dẫn:

Theo định nghĩa người ta gọi phân số khi cả tử lẫn mẫu đều là số nguyên và mẫu phải khác 0 \(\Rightarrow \frac{-1}{4};\frac{2}{-7}\) là phân số

Bài 2: Viết các phép chia sau dưới dang phân số:

a) 5:13

b) -2:9

c) k:(-5),\(k \in Z\)

Hướng dẫn:

a) \(\frac{5}{13}\)

b) \(\frac{-2}{9}\)

c) \(\frac{k}{-5}\)

Bài 3: Dùng 2 chữ số 11 và 13 viết các phân số có thể lập từ 2 số này (mỗi số chỉ viết một lần)

Tương tự cho hai số 0 và -6

Hướng dẫn: 

Cả hai số 11 và 13 đều có vai trò như nhau nên có các phân số: \(\frac{11}{13}\) và \(\frac{13}{11}\)

Với 2 số 0 và -6 thì 0 không thể là mẫu số nên chỉ có số: \(\frac{0}{-6}\) là phân số

2.2. Bài tập nâng cao

Bài 1: Trong hình sau đây phần tô màu chiếm  bao nhiêu phần của hình

Hướng dẫn: Ta sẽ vẽ như sau để dễ nhận biết hơn

Ta có thể thấy hình ban đầu của chúng ta được chia thành 6 hình tam giác nhỏ. Mỗi hình tam giác đỏ bằng một nửa tam giác trong 6 tam giác chia lúc đầu.

Và có 2 hình đỏ giống nhau. Vậy số phần hình đỏ chiếm là \(\frac{2}{12}\)

Bài 2: Tô màu một hình vuông \(\frac{1}{4}\) bằng 3 cách

Hướng dẫn: 

Ta có thể tô như sau: