Ôn tập cuối năm Phần Hình học

Tóm tắt lý thuyết

1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép dời hình và phép đồng dạng

2. Hệ thống kiến thức hình học không gian lớp 11

Chương trình hình học không gian lớp 11 có thể chia thành 5 bài tập lớn như sau:

a) Bài toán 1

Tìm tương giao, bao gồm: Giao điểm của hai đường thẳng, giao điểm của đường với mặt và giao tuyến của hai mặt phẳng.

Bài toán về sự tương giao hình học không gian

b)Bài toán 2

Quan hệ song song, bao gồm chứng minh và dựng hình: Hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song.

Bài toán về quan hệ song song hình học không gian lớp 11

c) Bài toán 3

Quan hệ vuông góc bao gồm chứng minh và dựng hình: Hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.

Bài toán về quan hệ vuông góc trong không gian hình học lớp 11

d) Bài toán 4

Bài toán về góc bao gồm xác định và tính: Góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.

Bài toán về góc hình không gian hình học 11

e) Bài toán 5

Bài toán về khoảng cách bao gồm xác định và tính: Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Bài toán về khoảng cách hình học không gian lớp 11