Bài 2: Biểu đồ

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Biểu đồ tần suất hình cột

Ví dụ 1: Để mô tả bảng phân bố tần suất lớp ghép (bảng 4) trong bài 1 SGK, có thể vẽ biểu đồ tần suất hình cột

Biểu đồ tần suất hình cột và chiều cao (cm) của 36 học sinh

1.2. Đường gấp khúc tần suất

Gọi ci là giá trị đại diện của lớp i.

Xác định các điểm (ci;fi)

Nối các đoạn thẳng nối điểm (ci;fi) với điểm (ci+1;fi+1) ta thu được đường gấp khúc gọi là đường gấp khúc tần suất.

Đường gấp khúc tần suất về chiều cao (c) của 36 học sinh

Chú ý: Có thể mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp bằng biểu đồ tần số hình cột hoặc đường gấp khúc tần số.

1.3. Biểu đồ hình quạt

Ví dụ 2: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1997 theo thành phần kinh tế 

Các thành phần kinh tế Số phần trăm
(1) Khu vực kinh tế nhà nước

(2) Khu vực kinh tế ngoài quốc danh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

23,7

47,7

29,0

Cộng 100 (%)

 

Biểu đồ hình quạt mô tả cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 1997

Chú ý: Các bảng tần suất ghép lớp cũng có thể mô tả bằng biểu đồ hình quạt

Ví dụ 3: Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ năm 1961 đến 1990 (30 năm)

Lớp nhiệt độ (0C) Tần suất (%)

[15;17)

[17;19)

[19;21)

[21;23]

16,7

43,3

36,7

3,3

Cộng  100 (%)

 

     Biểu đồ hình quạt thể hiện nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh

Bài tập minh họa


Ví dụ 1: Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế

 

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

(2) Khu vực ngoài quốc doanh

(3) kHu vực đầu tư nước ngoài

Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế (%)

Hướng dẫn:

Bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế

 

Các thành phần kinh tế Số phần trăm
(1) Khu vực kinh tế nhà nước

(2) Khu vực kinh tế ngoài quốc danh

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

22,0

39,9

38,1

Cộng 100 (%)

 

Ví dụ 2: Hãy mô tả bảng ở ví dụ 3 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất

Hướng dẫn:

Biểu đồ tần suất hình cột về nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh 

 

Đường gấp khúc tần suất về nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh