Tóm tắt lý thuyết 1.1. Dụng cụ thí nghiệm Lực kế 0,1N ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Sự nóng chảy. Quá trình chuyển từ ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Hiện tượng căng bề mặt của chất ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Sự nở dài. 2.1.1. Thí nghiệm. Một ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Biến dạng đàn hồi. 2.1.1. Thí nghiệm. ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Chất rắn kết tinh 2.1.1. Cấu trúc ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Nguyên lí I nhiệt động lực học. ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Nội năng. 2.1.1. Nội năng là gì ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khí thực và khí lí tưởng. Các chất ...