Tóm tắt lý thuyết 1.1. Hàm số sin và hàm số cosin ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Kiến thức cần nhớ Sự đơn điệu ...

Tóm tắt lý thuyết 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Đường tiệm cận ngang a) Định nghĩa ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Định nghĩa Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định trên ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Định nghĩa Cho hàm số \(y=f(x)\) liên tục trên ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Định nghĩa Kí hiệu: K là một ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Hệ thống hóa kiến thức chương Hàm ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phương trình bậc nhất với một hàm ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Phương trình sinx= a Nếu \(|a|>1\): Phương ...