Tóm tắt lý thuyết 1. Chiếu một tia sáng từ không khí ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Chuẩn bị 2.1.1. Dụng cụ Một đèn ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Tác dụng nhiệt của ánh sáng 2.1.1. ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Thế nào là trộn các ánh sáng ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Phân tích một chùm sáng trắng bằng ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Hiện ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Kính lúp là gì? 2.1.1. Định nghĩa ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Mắt cận 2.1.1. Những biểu  hiện của ...