Tóm tắt lý thuyết 2.1. Mục đích Quan sát hệ vân giao ...

  Tóm tắt lý thuyết 2.1. Phát hiện tia X Năm 1895, ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Phát hiện tia hồng ngoại và tia ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Máy quang phổ lăng kính a. Định ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng Hiện ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh ...