Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Thế năng trọng trường 2.1.1. Trọng trường ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Khái niệm động năng 2.1.1. Năng lượng ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Công. 2.1.1. Khái niệm về công. Một ...

  Tóm tắt lý thuyết 2.1. Động lượng. 2.1.1. Xung lượng của lực. a) ...