Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nắm 1.1.1. Thí nghiệm ...

Tóm tắt lý thuyết ANKAN XICLOANKAN CT chung CnH2n+2 (\(n \ge 1\)) ...

Tóm tắt lý thuyết 2.1. Cấu tạo Xicloankan là những Hidrocacbon no ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP CỦA ...