Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nắm 1.1.1. Điều chế ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. So sánh tính oxi hoá của O2 ...

Tóm tắt lý thuyết Video 1: Giới thiệu về axitsunfuric 1.1. Axit sunfuric ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. HIĐRO SUNFUA 1.1.1. Tính chất vật lí ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Kiến thức cần nắm 1.1.1. Thí nghiệm ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Vị trí, cấu hình electron nguyên tử ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. OXI 1.1.1. Vị trí và cấu tạo ...