Tóm tắt lý thuyết 1.Thứ tự các mức năng lượng 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s… 2. ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Thứ tự các mức năng lượng của ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Sự chuyển động của các electron trong ...

Tóm tắt lý thuyết 1. Nguyên tử được tạo nên bởi electron ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Hạt nhân nguyên tử 1.1.1. Điện tích ...

Tóm tắt lý thuyết 1.1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử ...