Ngoài cách sử dụng để chỉ nơi chốn, ba giới từ at, ...

Tuy thoạt trông có vẻ đơn giản, ai trong chúng ta cũng ...