Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1.1.1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử

  • Trong HCHC cácbon luôn có hoá trị (IV), H (I), O (II).
  • Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng
  • Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa 2 nguyên tử

Công thức phân tử CH3OH

Hình 1: Công thức phân tử CH3OH

Công thức phân tử Metan

Hình 2: Công thức phân tử Metan

1.1.2. Mạch cacbon

  • Những nguyên tử C trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C
  • Có 3 loại mạch C: Mạch thẳng, mạch phân nhánh, mạch vòng.

Mạch thẳng, mạch phân nhánh, mạch vòng

Hình 3: Ví dụ về 1) Mạch thẳng 2) mạch phân nhánh 3)mạch vòng

1.1.3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

  • Mỗi HCHC có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử.

Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Hình 4: Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

1.2. Công thức cấu tạo

  • Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử gọi là CTCT.
  • Ví dụ: Rượu etylic

Công thức cấu tạo rượu etylic

Hình 5: Công thức cấu tạo rượu etylic

Bài tập minh họa


Bài 1:

Những công thức nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Hướng dẫn:

Nhận thấy các công thức đều chứa nhóm -O-H có cùng số C và H nên là cùng một chất: Công thức 1, 3 và 5.

Công thức đều chứa nhóm C-O-C có cùng số C và H nên là cùng một chất: công thức 2 và 4.