Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Khái niệm hợp chất hữu cơ

2.1.1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?

Hợp chất hữu cơ có ở trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta.

Một số loại lương thực, thực phẩm và đồ dùng chứa hợp chất hữu cơ

Hình 1: Một số loại lương thực, thực phẩm và đồ dùng chứa hợp chất hữu cơ

2.1.2. Hợp chất hữu cơ là gì?

 • Thí nghiệm chứng tỏ bông có chứa Cacbon
  • Bước 1: Đốt cháy bông, úp ngược ống nghiệm phía trên ngọn lửa đến khi ống nghiệm mờ đi.
  • Bước 2: Xoay ống nghiệm lại và rót nước vôi trong vào, lắc đều.

Thí nghiệm chứng tỏ bông có chứa Cacbon

Hình 2: Thí nghiệm chứng tỏ bông có chứa Cacbon

 • Hiện tượng: Nước vôi trong vẩn đục
 • Nhận xét: Khi bông cháy tạo ra khí CO2.
 • Kết luận: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon (trừ một số như CO, CO2 , H2CO3, muối cacbonat kim loại…)

2.1.3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?

 • Hidrocacbon: Phân tử chỉ chứa 2 nguyên tố là cacbon và hiđro. Ví dụ: C6H6, C4H10
 • Dẫn xuất của hidrocacbon: Ngoài cacbon và hiđro,trong phân tử còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo… Ví dụ: C2H6O, CH3NO2…..

2.2. Khái niệm về Hóa học hữu cơ

 • Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
 • Hóa học hữu cơ có nhiều phân ngành như: Hóa học dầu mỏ, Hóa học polime, Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

Một số hình ảnh về sản phẩm của ngành hóa hữu cơ

Hình 3: Một số hình ảnh về sản phẩm của ngành hóa hữu cơ

Một số tác hại do hợp chất hữu cơ gây ra

Hình 4: Một số tác hại do hợp chất hữu cơ gây ra

2.3. Tổng kết

Sơ đồ tư duy Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hình 3: Sơ đồ tư duy Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài tập minh họa


Bài 1:

Axit axetic có công thức C2H4O2? Hãy tính % khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Hướng dẫn:

Khối lượng mol của C2H4O2

M (C2H4O2) = 12 x 2 + 4 +16 x 2 = 60 (gam)

=> %C = (12 x 2 : 60) x 100% = 40%

%H = (1 x 4:60) x 100% = 6,67%

%O = 100% – (40% + 6,67%) = 53,33%

Bài 2:

Hiđrocacbon A có 75%C về khối lượng. Khối lượng mol của A là 16 gam. Tìm CTPT của A.

Hướng dẫn:

Đặt CTTQ của A là CxHy

Áp dụng:

<=>

⇒ x = 1; y = 4

Vậy CTPT của A là CH4