Bài 32 Luyện tập chương 3 Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tính chất hóa học của phi kim

Tính chất hóa học của phi kim

Hình 1: Tính chất hóa học của phi kim

1.2. Tính chất hóa học của phi kim (cụ thể)

1.2.1. Tính chất hóa học của Clo

Tính chất hóa học của Clo

Hình 2: Tính chất hóa học của Clo

1.2.2. Tính chất hóa học của Cacbon và hợp chất của Cacbon

Tính chất hóa học của Cacbon và hợp chất của Cacbon

Hình 3: Tính chất hóa học của Cacbon và hợp chất của Cacbon

1.3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1.3.1. Cấu tạo bảng tuần hoàn

 • Ô nguyên tố cho biết:
  • Số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = vị trí
  • Ký hiệu hóa học
  • Tên nguyên tố
  • Nguyên tử khối
 • Chu kì: Có 7 chu kì gồm chu kì nhỏ (1, 2, 3) và chu kì lớn (4, 5, 6, 7)
 • Nhóm: Có 8 nhóm

1.3.2. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

 • Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần.
 • Trong một nhóm đi từ trên xuống tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

1.3.3. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

 • Biết vị trí của nguyên tố → cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.
 • Biết cấu tạo nguyên tử → vị trí và tính chất của nguyên tố.

Ý nghĩa của Bảng tuần hoàn

Hình 4: Ý nghĩa của Bảng tuần hoàn