Bài 10: Một số muối quan trọng

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Muối Natriclorua (NaCl = 58,5)

1.1.1. Trạng thái thiên nhiên

  • Trong nước biển thành phần chủ yếu là NaCl. (1m3 nước biển chứa 27kg NaCl, 5kg MgCl2, 1kg CaSO4 và một số muối khác).
  • Muối NaCl còn có trong các mỏ muối.

1.1.2. Cách khai thác

  • Cho nước biển (mặn) bay hơi từ từ → Muối kết tinh.
  • Đào hầm, đào giếng sâu qua các lớp đất đá → Đem muối mỏ nghiền nhỏ → Tinh chế để có muối sạch.

Ruộng muối

Hình 1: Ruộng muối

1.1.3. Ứng dụng

Ứng dụng của muối NaCl

Hình 2: Ứng dụng của muối NaCl

1.2. Muối Kali nitrat (KNO3 = 101)

Kali nitrat còn có tên gọi khác là Diêm tiêu, là chẩt rắn màu trắng

1.2.1. Tính chất

Muối KNO3 tan nhiều trong nước, bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Muối KNO3 có tính chất ôxi hóa mạnh.

2KNO3 → 2KNO2 + O2

1.2.2. Ứng dụng

  • Chế tạo thuốc nổ đen .
  • Làm phân bón (cung cấp nguyên tố nitơ và kali cho cây trồng)
  • Bảo quản thực phẩm trong công nghiệp.

Bài tập minh họa


Bài 1:

Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:

Na2O → NaOH → Na2SO3 → SO2 → K2SO3

Hướng dẫn:

Na2O + H2O → 2NaOH

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3+ H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

SO2 + K2O → K2SO3

Bài 2:

Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư – Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

Hướng dẫn:

Gọi MNaCl là x và mKCl là y ta có phương trình đại số:

x + y = 0,35 (1)

Phương trình hóa học:

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

Dựa vào 2 phương trình hóa học ta tìm được khối lượng của AgCl trong mỗi phản ứng:

m’AgCl = x .\(\frac{{{M_{AgCl}}}}{{{M_{NaCl}}}}\)= x . \(\frac{{143}}{{58,5}}\)= x . 2,444

mAgCl = y .\(\frac{{{M_{AgCl}}}}{{{M_{kcl}}}}\)= y . \(\frac{{143}}{{74,5}}\)= y . 1,919

=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 (2)

Từ (1) và (2) => hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l} x + y = 0,325\\ 2,444x + 1,919y = 0,717 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,178\\ y = 0,147 \end{array} \right.\)

=> % NaCl = \(\frac{{0,178}}{{0,325}}\).100% = 54,76%

% KCl = 100% – % NaCl = 100% – 54,76% = 45,24%.

Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%