Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự oxi hóa

  • Là sự tác dụng của oxi với 1 chất.
  • Ví dụ: Fe2O3

1.2. Phản ứng hóa hợp

1.2.1. Ví dụ

Em hãy ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng sau đây:

Phản ứng hóa học Số chất phản ứng Số chất sản phẩm
4P + O2 → 2P2O5 2 1
3Fe + 2O2 → Fe3O4 2 1
CaO + H2O → Ca(OH)2 2 1

⇒ Những phản ứng trên được gọi là phản ứng hóa hợp.

(Sự oxy hóa là sự nhường electron)

1.2.2. Định nghĩa

  • Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.
  • Các phản ứng trên xảy ra khi ở nhiệt độ cao.

1.3. Ứng dụng của Oxi

Khí oxi cần cho:

  • Sự hô hấp của người và động vật.
  • Sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

Ứng dụng của oxi

Hình 1: Ứng dụng của oxi

1.4. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Hình 2: Sơ đồ tư duy bài Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Bài tập minh họa


Bài 1:

Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? vì sao ?

a. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

b. 2FeO + C → 2Fe + CO2

c. P2O5 + 3 H2O → 2H3PO4

d. CaCO3 → CaO + CO2

e. 4N + 5O2 → 2N2O5

g. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Hướng dẫn:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

Các phản ứng hóa hợp là: a, c, e, g.