Bài 41: Nhận biết một số chất khí

Tóm tắt lý thuyết

2.1. Nguyên tắc chung để nhận biết một chất khí

Để nhận biết một chất khí người ta dựa vào tính chất vật lí và tính chất hóa học đặc trưng của nó

2.2. Nhận biết một số chất khí

Khí Thuốc thử Hiện tượng Giải thích
CO2 không màu, không mùi Ba(OH)2 dư Kết tủa trắng tạo kết tủa BaCO3
SO2 không màu, mùi hắc Nước Brom Làm mất màu nước Brom SO2 + Br2+ H2O → HCl + H2SO4
H2S mùi trứng thối Cu2+ hoặc Pb2+ Kết tủa màu đen CuS, PbS
NH3 mùi khai Giấy quỳ ẩm Giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh dung dịch có tính bazơ

Bài tập minh họaBài tập nhận biết một số chất khí

Bài 1:

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt 2 khí H2S và SO2?

Hướng dẫn:

Nước Brom là thuốc thử để nhận biết hai khí.

Phản ứng làm mất màu nước Brom: SO2 + Br2+ H2O → HCl + H2SO⇒ Ta nhận biết được Khí SO2

Chất còn lại là khí H2S

Bài 2:

Cho biết các pư sau có xảy ra không?Nếu có hãy trình bày hiện tượng ?

  • TN1: Cho FeS (rắn) vào dd HCl hoặc H2SO4 loãng
  • TN2: Cho PbS, CuS, Ag2S (rắn) vào dd HCl hoặc H2SO4 loãng
  • TN3: Dẫn khí H2S lần lượt vào các dd Pb(NO3)2; Cu(NO3)2; AgNO3
  • TN4: Dẫn khí H2S vào dd Br2

Hướng dẫn:

TN1:   FeS tan, có khí không màu mùi trứng thối thoát ra    FeS  +  2H+ →  Fe2+  +  H2S

TN2:   Không hiện tượng vì CuS, PbS, Ag2S  không tan trong dd axit HCl, H2SOloãng

TN3:   Đều xuất hiện kết tủa đen

Pb2+  +  H2S  →  PbS   +  2H+

Cu2+  +  H2S  →  CuS   +  2H+

2Ag+  + H2S  →  Ag2S  +  2H+

TN4:    Dd Br2 bị nhạt màu

H2S  +  4Br2 + 4H2O →  H2SO4 +  8HBr