Bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

  • Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian
  • Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

1.2. Các yếu tố Ảnh hưởng đến Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học

a) Tốc độ phản ứng

các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

b) Cân bằng hóa học

các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

1.3. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ- sa-tơ-li-ê

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như sự biến đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.