Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, học toán không cần chạy theo ...